Uroczystości powstańcze połączone z otwarciem sali

Tradycyjnie 6 stycznia, czyli w święto Objawienia Pańskiego, w Bukówcu Górnym odbyły się uroczystości związane z kolejną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym roku miały one szczególnie podniosły charakter, gdyż zostały połączone z otwarciem po generalnym remoncie i modernizacji budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej.

Niemal całodniowe obchody rozpoczęły się w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Marcina, gdzie uroczystą mszę świętą z udziałem pocztów sztandarowych celebrował ksiądz proboszcz Maciej Jankowiak. Bezpośrednio po nabożeństwie nastąpiło złożenie kwiatów przy tablicach upamiętniających poległych w powstaniu i na frontach obu wojen mieszkańców Bukówca. Wśród osób składających wiązanki, poza przedstawicielami bukówieckich instytucji i organizacji społecznych, obecni byli również reprezentanci władz samorządowych.

W dalszej kolejności uroczystości przeniosły się pod ustawione niedawno nowe rzeźby dudziarza i skrzypka, wzorowane na postaciach braci Floriana i Piotra Ratajczaków. Oficjalnego odsłonięcia figur poprzez przecięcie wstęgi i wbicie gwoździ dokonali: wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurpisz, sołtys Bukówca Tadeusz Malepszy, prezes Stowarzyszenia Bukówczan Manu Zofia Dragan, rzeźbiarz ludowy Jerzy Sowijak (autor rzeźb) oraz członek Kapeli Manugi Michał Mocek (we wbijaniu gwoździ uczestniczyli również członkowie Zespołu Regionalnego „Nowe Lotko” oraz członek Kapeli Manugi Patryk Szulc). W podobnym składzie osobowym, ale z uwzględnieniem właściciela firmy PHB „Tyliński” Sp. j. Arkadiusza Tylińskiego (głównego wykonawcy remontu sali i remizy) oraz księdza Macieja Jankowiaka, dokonano również przecięcia wstęgi przed wejściem do świeżo wyremontowanej sali.

Główna część uroczystości odbyła się już wewnątrz budynku. Tutaj, poza wymienionymi wcześniej osobami, obecni byli także m.in.: żyjący członkowie społecznego komitetu budowy Wiejskiego Domu Kultury w 1973 roku – Benedykt Kasperczak i Jerzy Apolinarski, radni gminy Włoszakowice, sekretarz gminy Karolina Chlebowska, kierownik Biura Nieruchomości i Budownictwa Urzędu Gminy Marzena Klefas-Majewska, kierownik Zarządu Dróg Gminnych Radosław Sieracki, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Przemysław Kuchcicki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym Daniel Piasecki, podinspektor Urzędu Gminy ds. wspólnej obsługi i pozyskiwania środków Anna Roszak oraz inspektorowie nadzoru budowlanego Łukasz Murawa, Piotr Nowak i Piotr Wojciechowski. Tuż po wyświetleniu prezentacji na temat bukówieckiej sali wójt Robert Kasperczak podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w jej remont, wręczając im pamiątkowe statuetki, upominki i kwiaty. Podobne podziękowania, skierowane głównie do włodarza naszej gminy, złożył w imieniu społeczności wiejskiej sołtys Tadeusz Malepszy. Ponadto, korzystając z podniosłego charakteru uroczystości, przedstawicielka zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Halina Cichocka-Nowak wręczyła Srebrne Zaszczytne Odznaki „Sokoła” członkom bukówieckiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (Dorocie Świętek, Andrzejowi Świętkowi i Mieczysławowi Polochowi), a były długoletni redaktor naczelny leszczyńskiej gazety ABC Antoni Neczyński przekazał redakcyjny tytuł Człowieka Roku 2022 Zofii Dragan.

O część artystyczną imprezy zadbali bukówieccy artyści, w tym: uczniowie tutejszej szkoły, Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień” pod dyrekcją Rafała Grygiela, Zespół Regionalny „Nowe Lotko” w towarzystwie kapeli dudziarskiej współtworzonej przez Michała Umławskiego i Rafała Zająca, Kabaret Dziura w składzie Zofia Dragan, Tomasz Skorupiński i Ryszard Sobecki, Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz oraz Kapela Manugi w składzie Michał Mocek, Patryk Szulc, Zbigniew Kasperski i Wojciech Wojciechowski. W programie niezwykle barwnego i urozmaiconego koncertu okolicznościowego znalazły się m.in. wiersze o tematyce patriotycznej, piosenki biesiadne i kabaretowe, dawne zabawy regionalne, teksty gwarowe oraz oczywiście tańce i przyśpiewki ludowe.

Imprezę poprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Paweł Borowiec. O właściwe nagłośnienie wydarzenia zadbała firma Soundproduction Dariusz Wandolski i Wojciech Białasik.

***

Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wewnętrzną przebudową budynku sali wiejskiej i remizy strażackiej w Bukówcu Górnym” rozpoczęła się pod koniec czerwca ub.r. Zakres robót obejmował m.in. remont dachu wraz z wymianą poszycia na blachodachówkę, termomodernizację oraz malowanie elewacji, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, przebudowę istniejącej sieci ogrzewania na gazową oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Wewnątrz wykonano prace remontowe niezwiązane z termomodernizacją, w tym m.in. wymianę/budowę instalacji sanitarnej, gazowej i energetycznej oraz klimatyzacji.

Wartość inwestycji wyniosła 3.559.152,60 zł brutto zwiększona w drodze aneksu z dnia 14 grudnia 2022 r. do kwoty 3.996.860,77 zł brutto. Gmina Włoszakowice otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 1.270.506,16 zł w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

***

Wydarzenia powstańcze 1919 roku w Bukówcu Górnym

6 stycznia 1919 roku, realizując plan ustalony na odbytej dwa dni wcześniej naradzie w Przemęcie (pod przewodnictwem księdza Stanisława Kuliszaka, z udziałem czempińskich ochotników mających wytyczne z Poznania od mjra Stanisława Taczaka), do Bukówca Górnego przyjechał Ludwik Olejniczak z Radomierza. Przybył on z poleceniami od ppor. Józefa Wróblewskiego z Przemętu, by podczas wiecu z udziałem mieszkańców przyjąć uchwałę o przynależności tej wsi do Polski i powołaniu oddziału powstańczego. Wcześniej jednak została przeprowadzona narada polskiego aktywu patriotycznego u sołtysa Wojciecha Zapłaty, w której oprócz gospodarza i posłańca uczestniczyli również nauczyciel Władysław Durski i pan Fengler (nie ma zgodności czy Franciszek czy jego brat Adam). W trakcie narady postanowiono uczynić wszystko według poleceń z Przemętu. Sam wiec odbył się tego samego dnia o godzinie 22.00 w sali Marcina Polocha. Wzięło w nim udział około 300 bukówczan, z przewagą niedawno przybyłej z wojny zdemobilizowanej młodzieży. Przyjęto wówczas proponowaną uchwałę o przynależności Bukówca do Polski, utworzono też 60-osobową polską straż ludową, pełniącą funkcję oddziału powstańczego (z Franciszkiem Fenglerem na czele). Ponadto zaprojektowano utworzenie w przyszłości różnych jakościowo oddziałów (nie znano jednak planów Poznania i Warszawy).

W nocy z 6 na 7 stycznia oddział powstańczy z Bukówca wsparł powstańców włoszakowickich, którzy dokonywali zarekwirowania broni w mieszkaniach Niemców we Włoszakowicach. W Bukówcu powstańcy zajęli budynek poczty oraz zbudowali linię telefoniczną do Machcina, przez co uzyskano łączność z Poznaniem. Jednocześnie niszczono godła niemieckie i wywieszano polskie flagi. Dzięki staraniom bukówczan oraz na prośbę ppor. Józefa Wróblewskiego wojskowe władze w Poznaniu przydzieliły broń dla oddziałów bukówieckiego i włoszakowickiego. Ze stacji kolejowej w Bojanowie Starym 9 stycznia przywieźli ją wozami sami bukówczanie.

Najpoważniejszym wydarzeniem militarnym, w którym wzięli udział bukówieccy powstańcy (w sile jednej kompanii w ramach batalionu śmigielskiego dowodzonego przez ppor. Bolesława Płócieniaka) było opanowanie pociągu pancernego w dniu 12 stycznia 1919 roku pod Lipnem (dziś stacja Lipno Nowe).

A.A.

Galeria